Örebro län

Bakgrund: 

Samverkan för ett dopingfritt län Bakgrunden till arbetet grundar sig i ett behov av ökad kunskap och handlingsberedskap i dopingfrågor. Det samlade kunskapsläget om dopningens utbredning i länet är relativt okänd fortfarande. Vi ser en ökande träningstrend och ett ökat intresse för styrketräning bland unga. Vi ser att antalet dopingfall ökar. Vi finner få strategier i de drogpolitiska handlingsplanerna som rör dopningsområdet. Det har varit för lite av samverkan mellan olika myndigheter och organisationer tidigare. Mellan åren 2011-2014 har vi haft ekonomiskt stöd via Folkhälsomyndigheten (tidigare Folkhälsoinstitutet). Från och med 2015 bedrivs inte arbetet längre i projektform. Genom vårt arbete vill vi skapa ökade förutsättningar för bättre och effektivare arbeta för att förebygga och minska användandet av dopningsmedel men även upptäcka, kartlägga dopningens utbredning samt utveckla vård och behandling genom samverkan med Dopningsmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Organisation: 

Arbetsgrupp utgörs av representanter från Länsstyrelsen (samordnare från 1 jan 2016), Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF), Dopningsmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro, Polismyndigheten, representant från träningsbranchen samt länets kommuner. Dopningsfrågan integreras i befintliga grupperingar på kommunal nivå.

Vårt arbete: 

Samtliga träningsanläggningar i Örebro län som bedriver gymverksamhet är målgrupp för 100% Ren hårdträning. Den delen omfattar utbildning av träningsanläggningarnas ägare, personal och instruktörer. Anläggningen diplomeras efter att de har deltagit i hela konceptet som förutom att samtliga, ägare, personal och ledare utbildats i dopingfrågor även har utformat en policy och handlingsplan för dopingfrågor samt en person som är antidopningsansvarig på anläggningen. Dessutom skall det finnas en etablerad kontakt med polis och eller ÖLIF. Utöver att arbeta med träningsanläggningarna ingår även att genomföra utbildningsinsatser riktade till tjänstemän och beslutsfattare inom kommunerna, primärvården samt skolhälsovården.

Målsättning och framtid: 

Att implementera arbetet mot dopning i varje kommuns ANDT arbete

Att utveckla kunskap och handlingsberedskap

Att utveckla omhändertagande och behandlingsformer

Att förebygga samt minska dopning på träningsanläggningar i Örebro län

Att minska tillgången på dopningsmedel

Att minska bruket av dopningsmedel i Örebro län

Kontakt och information

Sven-Göran Wetterberg
Örebro kommun
sven-goran.wetterberg@orebro.se
Peter B Virtanen
Örebro läns idrottsförbund
peter.b.virtanen@olif.se

Dela