Västernorrlands län

Bakgrund:

2004 startade Västernorrlands Idrottsförbund ett antidopingprojekt med inriktning mot idrotten. Tidigt i projektet upptäckte vi att dopingproblematiken var som störst bland gymtränare motionärer. Projektet ändrade inriktning till att arbeta med dopingfrågan ur ett folkhälsoperspektiv och startade tillsammans med bland annat polis, tullverket, länsstyrelsen, primärvården och kommunerna ett nätverk för att arbeta dopingförebyggande. Nätverket fick namnet Krafttag mot dopning men ändrade senare namn till Krafttag.

Organisation:

Krafttag leds av Västernorrlands Idrottsförbund och Länsstyrelsen i Västernorrland i nära samarbete med Polismyndigheten Västernorrland, SISU Idrottsutbildarna Västernorrland, dopingkontrollanter från Riksidrottsförbundet, Tullverket ,kommunerna i Västernorrland, friskvårdsanläggningar samt idrottsföreningar i Västernorrland. Tillsammans arbetar vi för att utveckla modeller och metoder för att minska användandet av dopingpreparat. Inom kommunerna finns även lokala nätverksgrupper som driver frågan lokalt där representanter från träningsanläggningarna, polis, kommuner och idrottsförbundet träffas regelbundet. Nätverket har en styrgrupp som vägleder, guidar och öppnar dörrar för antidopingarbetet i länet.

Styrgruppen består för närvarande av:
Anna M. Karlsson, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Västernorrland
Britt-Louise Nyholm, Folkhälso/BRÅ-samordnare, Timrå Kommun
Karin Erlander, Folkhälsosamordnare, Härnösands Kommun
Birgitta Edin Westman, Samordnare Drogpreventionen, Örnsköldsviks kommun
Sara Lindblom, Folkhälsosamordnare Sundsvall kommun
Åsa Bjöörn, Folkhälsoplanerare Ånge kommun
Mia Brodin, Sollefteå kommun
Hans Bylund, ANDT-samordnare Kramfors Kommun
Ellen Forsberg, PL Krafttag mot doping, Västernorrlands Idrottsförbund
Ulf Näslund, Styrelseordförande, Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
Fredrik Norberg, Polisen
Sune Nordström, Tullverket Västernorrland
Camilla Carpholt, Processledare utveckling av missbruk- och beroende- vården kommunförbundet
Helena Söderberg, Samordnare Studenthälsofrågor Mittuniversitetet

Vårt arbete:

Samtliga kommuner i länet har idag egna lokal nätverk där representanter från träningsanläggningarna, projektledare för arbetet, polisen, kommunens ANDT- samordnare och andra berörda aktörer träffas regelbundet för att lyfta och synliggöra dopningsarbetet. Samtliga träningsanläggningar med gymverksamhet är målgrupp för 100% Ren Hårdträning. De träningsanläggningar som går med i nätverket utbildas enligt 100% grundutbildning Ren träning. Utbildningen vänder sig till träningsanläggningens ägare, instruktörer, personal och andra nyckelpersoner. De träningsanläggningar som fullföljt utbildning, har en antidopingasvarig, en policy och handlingsplan samt ett samarbete med polis och idrottsförbundet diplomeras.

Inom nätverket vill vi att så många som möjligt skall träna och ser positivt på all form av träning. Budskapen ute på gymmen som är anslutna till Krafttag är 100% Ren Hårdträning. Det pratas om kropp, träning och prestation om att fortsätta att sträva mot samma mål med sin träning men att vägen dit skall vara fri från tillskott och preparat. Nätverket vill tillsammans stärka beslutet att inte använda preparat och lyfter fram och förespråkar ett rent alternativ. Förutom målgruppen träningsanläggningar genomförs utbildningsinsatser riktade till tjänstemän, gymnasieskolan, elevhälsan, polisen o.dyl.

Målsättning och framtid:

Nätverkets mål

  • att hjälpa yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som missbrukar hormonpreparat.
  • ökad kunskap om effekterna av preparaten, samt vilka metoder som har en förebyggande effekt.
  • att utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i samhället (polis, gymägare, idrotten, vårdpersonal, folkhälsosamordnare, socialkontor m.m.) för att minska missbruket av hormonpreparat.
  • att tillsammans med träningsanläggningar utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete.
  • att höja den generella kunskapsnivån i länet gällande doping i ett samhällsperspektiv.
  • öka kunskapen hos de som tränar om hur de kan nå sina ideal på ett naturligt sätt.

Målgrupper
Den främsta målgruppen är i första hand unga vuxna som styrketränar, träningsanläggningar och dess medlemmar. Unga vuxna skall ges möjlighet att fysiskt aktivera sig i dopingfria miljöer och samtidigt få kunskap om hur de tillgodogör sig träningen på ett naturligt sätt.

I andra hand är det att hjälpa yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som missbrukar hormonpreparat samt utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället. Därtill vill vi även upplysa och informera allmänheten om hur brett missbruket kring AAS är, riskerna med AAS samt att det idag är ett samhällsproblem.

Via nätverket vill samtliga samverkanspartners bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete mot hormondoping. Detta genom att utveckla en samverkansmodell för att minska användandet och tillgången på hormonpreparat i Västernorrland.