Svensk antidoping, Riksidrottsförbundet

Bakgrund:

Doping som samhällsproblem I svensk lag regleras dopingbrott i dopinglagen. Inom idrotten finns det dopingregler. Det är två skilda regelverk som behandlar två helt olika företeelser. Inom idrotten betraktas till exempel astmamedicin och många andra vanliga läkemedel som doping, om du inte har dispens för medicinskt bruk. I lagen handlar det endast om Anabola Androgena Steroider (AAS) och tillväxthormon. Idrottens dopingfrågor sammanblandas alltför ofta med samhällsproblemet och missbruk av AAS. Det kan därför vara på sin plats att reda ut begreppen. AAS vanligast De som dopar sig utan att vara tävlingsidrottare har andra skäl till detta än att fuska till sig idrottsresultat. Sådan doping handlar i princip uteslutande om AAS. Missbruk av AAS är idag ett växande samhällsproblem. Detta missbruk sker i syfte att förändra kroppen men också de psykiska effekterna eftersträvas. Ett problem är att styrketränande motionärer med kroppsbyggarideal som tar till AAS för att snabbt öka i vikt och muskelmassa. Bland motionärer förekommer det att AAS också blir inkörsporten till traditionellt narkotikamissbruk. Idrottsrörelsen har under många år (sedan 1981) bekämpat doping inom idrotten och även uppmärksammat missbruket av AAS utanför idrotten. Dopingproblemet inom svensk elitidrott är idag minimalt. Att det pågår ett massivt antidopingarbete inom svensk idrott på alla nivåer är en viktig faktor för att fortsätta hålla svensk elitidrott dopingfri. Den ökade spridningen av AAS i samhället är dock oroande, då det finns risk att problemet spiller över till den organiserade idrotten. Därav är nu Riksidrottsförundet (RF) genom Svensk Antidoping en av aktörerna i det nationella nätverket PRODIS.

Organisation:

WADA (World Anti-Doping Agency) sätter det världsomfattande regelverk som styr RF:s Antidopingreglemente. Samma regler ska gälla i alla idrotter i alla länder. RF är Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) och har uppdraget att verkställa det nationella antidopingarbetet inom idrotten i Sverige. Antidopingarbetet i svensk idrott leds av RF:s dopingkommission och den operativa verksamheten bedrivs av Svensk Antidoping (en avdelning i RF). Flera specialidrottsförbund (SF) har föreningar som driver gymverksamhet, vars medlemmar lyder under idrottens antidopingreglemente. Svensk Antidoping medverkar i PRODIS för att överbygga de eventuella problem som kan uppstå mellan den privata/kommunala gymsektorn och den föreningsdrivna gällande exempelvis regelverk och möjligheter till dopingkotroller. Representanter från Svensk Antidoping finns med i PRODIS referensgrupp.

Vårt arbete:

Om antidopingarbetet i Sverige Riksidrottsförbundet (RF) är ansvarigt för antidopingarbetet i Sverige. Alla 72 specialidrottsförbund som är medlemmar i RF ska enligt RF:s stadgar ha egna antidopingprogram och de 19 distriktsförbunden arbetar förebyggande mot doping. Sedan 1981 har RF tagit över 100 000 dopingprov. De senaste åren har doping påvisats i mindre än en procent av proven. Dopingkontrollerna görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit men även motionärer kan bli testade. Antidopingarbete bedrivs genom Svensk Antidoping inom nedanstående verksamhetsområden.

Dopingkontroller Kontrollerna ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt. Svensk antidoping har en kontrollservice där man på beställning utför kontroller vid internationella tävlingar i Sverige. Specialidrottsförbund (SF) och föreningar kan även vid behov beställa egna kontroller av Svensk Antidoping.

Utredningsverksamhet Sedan kravet om utredningsverksamhet infördes i Världsantidopingkoden 2015, har Svensk Antidoping succesivt utökat sin kompetens och resurserna på området. Genom systematisk insamling, sammanställning och analys av information från öppna källor, skapas underrättelseunderlag som kan leda till att en utredning startas. Insamlat underlag kan även leda till att man närmare uppmärksammar en utövare, en förening eller en särskild träningsanläggning. Inom utredningsarbetet ligger också att skapa kontakter med rättsvårdande myndigheter. De senaste tillskotten i utredningsarbetet är dels en webbaserad tipsfunktion, www.dopingtips.se, där vem som helst anonymt kan lämna tips om dopingaktiviteter inom idrotten, dels en försöksverksamhet med Molly, världens enda dopingsökhund inom ramen för en antidopingorganisation. 

Juridisk verksamhet Den juridiska verksamheten handlar bland annat om att se till att Världsantidopingkoden och de internationella standarderna efterlevs. Det innebär att vid behov revidera regler och uppdatera Dopinglistan varje år. Enligt reglerna har vi även en skyldighet att på ett rättssäkert sätt handlägga medicinska dispenser, utföra resultathantering vid misstänkt dopingförseelse samt kungöra bestraffningsärenden för svenska idrottsutövare. Dopingkommissionen anmäler misstänkta dopingförseelser till Dopingnämnden som är den första dömande instansen. Därefter är det möjligt att överklaga till Riksidrottsnämnden som är andra dömande instans. Medicinska dispenser handläggs av Dispenskommittén som är utsedd av Dopingkommissionen.

Utbildning och kommunikation Svensk Antidoping upprätthåller en informationsservice i första hand för medlemsförbunden och dess föreningar, men även för media och andra intressenter. Svensk antidoping svarar för framställning och spridning av informationsmateriel och har upprättat nätverk både inom SF och distriktidrottsförbund (DF). RF har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, antidopingansvariga och andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet inom SF och DF. 

Forskning och utveckling Svensk Antidoping utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i antidopingarbetet genom att initiera och genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser. Detta ska sedan leda till ökad kunskap om dopingen inom idrotten, dess bakgrund och konsekvenser samt olika metoder att eliminera missbruket. RF följer forskningsläget och verkar för att medel ska beviljas sådan forskning.

Nationell och internationell samverkan Svensk Antidoping samarbetar med andra organisationer och myndigheter för att strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel. Nu är alltså PRODIS en av dessa. Den viktigaste plattformen för koordinering och harmonisering av antidopingarbetet utgör WADA (World Anti-Doping Agency), där representanter för internationell idrott och världens regeringar sedan bildandet 1999 arbetar sida vid sida i kampen mot doping. Den av WADA framtagna World Anti-Doping Code (WADC) är sedan 2004 det regelverk som all världens internationella specialidrottsförbund och nationer rättar sig efter. 2009 förnyades koden. RF, som nationell antidopingorganisation, är medlem i iNADO (The Institute of National Anti-Doping Organisations), en internationell sammanslutning av nationella och regionala antidopingorganisationer. Inom iNADO arrangeras utbildning och seminarier för att skapa informationsutbyte, lyfta goda exempel och tillsammans verka för ett jämlikare antidopingarbete. Sedan lång tid tillbaka finns även ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de nordiska länderna i många stycken varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna

Kvalitetssäkring RF: s dopingkontrollverksamhet är certifierad enligt kraven i WADAs standard för dopingkontroll samt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. Certifieringen omfattar såväl kontrollverksamheten, regelverket som antidopingorganisationen.

Analysverksamhet Analyser av svenska och internationella prov utförs vid Dopinglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ett forskningsanknutet och av WADA ackrediterat laboratorium. Laboratoriet bistår därutöver RF med specialkompetens.

Målsättning och framtid:

Verka för att knyta ihop idrottens nationella antidopingarbete och regelverk med lokala, regionala och nationella antidopningsprojekt. I första hand inom PRODIS och i andra hand övriga gymprojekt där idrottsföreningar medverkar. Synkronisera idrottens gymcertifiering och utbildning ”Vaccinerat Gym” med det arbete som PRODIS genomför (utbildning, kvalitetssäkring, tillsyn, information). Att i samverkan med aktörerna i PRODIS utveckla en nationell diplomering av gym och idrottsföreningar. 

Kontakt och information

Peter Bergvall Virtanen
Svensk antidoping
peter.b.virtanen@olif.se
019175595

Dela