Kungsbacka kommun

Bakgrund:

Kungsbacka mot dopning och våld är ett nätverk som arbetar för att förebygga användning av dopningspreparat. Medverkande i nätverket är representanter från förvaltningarna Fritid & Folkhälsa samt Individ & Familjeomsorg, närpolisen samt privata, kommunala och föreningsdrivna träningsanläggningar i Kungsbacka kommun.

Nätverkets syfte är att aktivt arbeta förebyggande. Det innebär bland annat att ta fram lättillgänglig information, delta vid utbildningar, utbyta erfarenheter och ha ett tätt samarbete medverkande emellan.

Nätverket har funnits sedan 2011 och träffas två till tre gånger per år. Sammankallande är representanter från det drogförebyggande och lokala brottsförebyggande arbetet.

Organisation:

Vårt arbete:

Vi är ett förebyggande nätverk och har arbetar enligt följande:

Vi sprider information
Vi använder och tar fram lättillgänglig och lättförståelig information

Vi söker kunskap utifrån
Vi deltar i föreläsningar och går utbildningar. Vi bjuder in dietister och andra sakkunniga till våra verksamheter

Vi byter erfareheter
Vi delger varandra hur det ser ut i våra respektive verksamheter

Vi knyter kontakter
Vi har tät kontakt med polis och Ung öppenvård samt övriga berörda verksamheter såsom skola

Vi samarbetar aktivt
Vi verkar för att alla i nätverket ska känna en god gemenskap och vi deltar vid nätverksträffar

Vi agerar
Vi arbetar för att förebygga, tidigt upptäcka och åtgärda

Målsättning och framtid:

De förväntade effekterna är ökad kunskap om dopningsanvändandets konsekvenser:
- Attitydförändring och ökad kunskap om hur dopning påverkar en relation (exempelvis våld i nära relationer och annan typ av brottslighet).
- Ökad kunskap om tecken vid användandet av dopningspreparat.
- Färre ungdomar som provar dopningspreparat och använder kosttillskott.
- Ökad anmälan vid misstanke om dopning.
- Ökad medvetenhet om vart man kan vända sig för att anmäla dopningsbrott.
- Ökad medvetenhet om vart man kan vända sig för råd och stöd.

Kontakt och information

För mer information:

Anne Ekstedt
Utvecklare drogförebyggande arbete
0300-834955

anne.ekstedt@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se