Eslövs kommun

Bakgrund:

U Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud och givetvis träning. Eslövs kommun har i nuläget sex stycken gym varav fyra är anslutna till PRODIS och två av dessa är diplomerade.

Organisation:

Vår projektgrupp består av: ANDT- samordnare, Polisen, Representanter från Studio aktiv, Aktiv motion och spa, Fitness24Seven samt Actic, förvaltningschef, Kultur och fritid, Eslövs kommun, livsmedelsinspektör, Eslövs kommun och skiftande representant från Eslövs kommuns ungdomsfält.

Vårt arbete:

Att arbeta förebyggande ser gruppen som en viktig fråga. Gruppen vill bedriva lokal opinion genom att samverka till insatser för en sund träning. Tre av gymmen är utbildade i PRODIS metod och fler är på gång. Eslövs projektgrupp kommer framöver att arbeta enligt den nationella metoden genom att samverka, följa upp arbetet, utbilda personal på träningsanläggningar, arbeta med policy och handlingsplan samt utföra diplomering av träningsanläggningar. Därtill tillkommer förebyggande insatser i skolan genom Eslövs representanter från SSP, en grupp bestående av aktörer från skola, socialtjänst och polis.. Arbete med policy och handlingsplan ingår i utbildningen och för att bli ett diplomerat gym måste gymmet lämna in policy och handlingsplan för att påvisa att ett arbete bedrivs inom gymmet. Alla handlingsplaner samt policys har inkommit från gymmen. Dessa ska nu finslipas, ses över och bli en aktiv del av verksamheten. Den arbetsgrupp som bildats ska träffas minst tre gånger om året. I skrivande stund har gruppen träffats två gånger. Redan nu är gruppen en lyhörd, öppen och sammansvetsad grupp av olika aktörer. Fördelen i Eslövs kommun är att alla de gym som är med i PRODIS också sitter med i projektgruppen. Vid behov kan ytterligare träffar hållas. I gruppen diskuteras aktuella tankar kring arbetet, metoden och lokala incidenter. En viktig del i arbetet är diplomeringen utav gym. Detta kommer i Eslöv att ske framöver då nyckelpersonerna på gymmen är utbildade, handlingsplaner och policys inlämnade och träningsmiljön synad av polis och samordnare. Det är av stor vikt att detta följs upp årligen så att utbildad personal alltid finns på plats.

Målsättning och framtid:

Arbetet i Eslövs kommun bygger på en samverkan mellan olika aktörer och målet ett samhälle fritt från dopning. Genom att uppnå detta folkhälsomål krävs långsiktighet, struktur och tvärsektoriell samverkan. Det är vår önskan att detta arbete fortsätter i samma anda framöver och att metoden även bidrar till synergieffekter gällande narkotika. Genom ökad kunskap bland gymägare, personal och andra aktörer i kommunen tror vi att vi tillsammans kan förebygga dopning i lokalsamhället samt öka kunskapen. Gruppen är medveten om att det är ett arbete utan något slutdatum då vi aldrig blir färdiga med förebyggande arbete.

Kontakt och information

Otto Graudums
ANDT-samordnare
Eslöv kommun
otto.graudums@eslov.se

Dela