Landskrona stad

Bakgrund:

I januari 2012 tog Friskis & Svettis kontakt med stadens folkhälsosamordnare med önskan att lyfta dopning frågan i ett större folkhälsosammanhang. Utifrån detta initiativ bildades en samverkansgrupp. Syftet med gruppen är att arbeta fram en struktur på hur vi lokalt kan förebygga och minska användandet av dopningsmedel. Detta genom att bland annat utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället, genomföra informationsinsatser kring effekterna av dopningsmedel och anordna utbildning för särskilt utvalda yrkesgrupper.

Organisation:

Samverkansgrupp för dopingpreventivt arbete leds av Landskrona stad. I dagsläget består gruppen av ANDT Koordinatorn, polisen och samtliga lokala gym i Landskrona stad.

Vårt arbete:

Arbetet under 2016:

 • Samverkansgruppsgruppen har träffats kontiunerligt under året. 
 • Det har genomförts en kartläggning på gymmen för att få en uppfattning kring utbredning av problemet i Landskrona.
 • Personal som är ny på gymmen eller inte genomgått Prodisutbildningen har fått möjligheter att gå den.
 • Arbete med att ta fram digital information till gymmens bildskärmar om doping och Prodis har påbörjats.
 • Informationsspridning på Landskronas karneval och Prodisveckan.
 • Dopningskontroller har genomförts på anslutna gym.

Målsättning och framtid:

Planering 2017:

 • Samverkan mellan Landskrona stad, polisen och de lokala gymmen ska vidmakthållas.
 • Ett utbildningstillfälle riktat till ungdomar över 15 år ska genomföras. Temat kommer att vara inom området hälsa, kost och doping.
 • Den personal som är ny på gymmen ska även i fortsättningen erbjudas prodisutbildningen. Personal som redan har genomgått grundutbildningen kommer att ges möjlighet att genomgå en fortsättningsutbildning.
 • Arbetet med att ta fram digital information om doping kommer att fortsätta för att presenteras våren 2018 
 • Vid två tillfällen kommer information om Prodis att spridas, därutöver kommer Prodis nationella uppmärksamhetsvecka mot doping att genomföras.
 • Polisen kommer besöka gymmen tillsamans med ANDT koordinatorn. Målet är att skapa en konstruktiv relation med personal och de aktiva.
 • När polisen har misstankar om att någon använder dopingpreparat kommer kontroller att genomföras.